வழிகாட்டி மதிப்பு தேடல்

தெரு புல எண்

உங்கள் அதிகார எல்லையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கள அலுவலகம் தேடுதல்

மின்னணு முறை தொகை செலுத்துதல் முறைக்கு வரவேற்கப்படுகிறது

Tamil Nadu
பதிவுத்துறைக்கான கட்டணங்களை வங்கிகள் மூலம் இணையவழி பொது மக்கள் எளிதிலும் பாதுகாப்பான முறையிலும் செலுத்திடும் வண்ணம்” ஸ்டார்” திட்டத்தில் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சார்பதிவாளர் அலுலவகங்களில் துறைக் கட்டணங்களை செலுத்துவதற்கு ரூ.5000/- வரை வரைவோலையின் (DD) மூலமாகவும், எவ்வித வரம்புமின்றி இணைய வழியும் செலுத்திட அரசால் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.1000/- வரை கட்டணங்களை குறுபண பரிவர்த்தனை இயந்திரம் (PoS) வழி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திலேயே செலுத்தலாம்.

உள்நுழைவு

Captcha
Tamil Nadu

உங்களது முத்திரைத்தீர்வை கணக்கீட்டினை சரிபார்த்தல்

Tamil Nadu

கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல்

Tamil Nadu

வில்லங்கச் சான்று

  • இணைய வழி விண்ணப்பித்தல்
  • வில்லங்கச் சான்றினைத் தேடுதல்/பார்வையிடுதல்
Tamil Nadu

விண்ணப்பம் உருவாக்கல்

  • ஆவணத்தினை உருவாக்குக
  • வரைவு ஆவணத்திற்கானச் சுருக்கம்
  • வில்லங்கச் சான்று
  • சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
Tamil Nadu

உங்கள் விண்ணப்ப நிலைப்பாட்டினைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

  • எனது ஆவணங்கள்
  • வில்லங்கச் சான்று
  • சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்

தினம் ஒரு திருக்குறள்

Tamil Nadu
விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து

உள்நின்று உடற்றும் பசி.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்